ion-exchange membrane

Producer: 

          Zhai Furui, Anbang Academy, Nanjing University 

          Gao Weiwei, Anbang Academy, Nanjing University 

 

The Story of Adhesive

Producer: 

Zhang Zhen, Kaijia Academy, Nanjing University   

Xu Xiangzhe, Anbang Academy, Nanjing University

 

 

Hydrogel     

Producer: 

Xu Xiangzhe, Anbang Academy, Nanjing University

Tu Xinyi, Bingwen Academy, Nanjing University 

Crosslink

Producer:

Zhai Shen, Anbang Academy, Nanjing University

Huang Haotian, Anbang Academy, Nanjing University

Statistical Copolymer

Producer:

Wang Bohao, Anbang Academy, Nanjing University

Yang Tianyu, Anbang Academy, Nanjing University